ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení návštěvníci, klienti a zákazníci,

Balance Centrum, z. s.,
se sídlem Foerstrova 1688/5, 500 02, Hradec Králové – Pražské předměstí,
IČO: 04744853, zastoupená Mgr. Janou Kastnerovou,
spolek zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou č.: 10524 L

Balance Centrum CZ, s. r. o.,
se sídlem Baťkovo náměstí 552/2, 500 02, Hradec Králové,
IČO: 06482678, zastoupená Mgr. Janou Kastnerovou,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou č.: C 40331

Mgr. Jana Kastnerová,
s místem podnikání Foerstrova 1688/5, 500 02, Hradec Králové – Pražské Předměstí,
IČO: 61440337, podnikání na základě živnostenského listu,
vydaného Magistrátem města Hradec Králové.

jako společní provozovatelé webových stránek https://balancecentrum.cz/ (dále jen „my“ či „správce“) si velmi vážíme Vaší důvěry, a proto klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází na naší webové stránce a prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).

 

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách https://balancecentrum.cz/ nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvíme jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, v části „Kontaktujte Nás“ budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 1. Jméno a Příjmení
 2. E-mailová adresa

Pokud se rozhodnete nás kontaktovat telefonicky, budeme mít k dispozici Vaše:

 1. Jméno a Příjmení
 2. telefonní číslo.

 

Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje vyžadujeme v rámci procesu objednávky našich služeb a při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu, plnění námi poskytovaných služeb a v tomto případě údaje, které nám poskytujete, použijeme:
 2. abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali ve Vaší zprávě (zejména: informace směřující k realizaci námi nabízených služeb, které poptáváte);
 3. pro účely samotné realizace smlouvy mezi námi a Vámi, tedy poskytnutí konkrétních služeb (tj. uzavření a plnění vlastní smlouvy o zajištění poskytovaných služeb);
 4. pro plnění právní povinnosti, která se na nás, jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
 5. za účelem ochrany našich oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy a pro účely plnění našich právních povinností, které se na správce vztahují, jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy na poskytnutí našich služeb.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu jsme vedle toho oprávněni využít také za účelem zasílání a sdělování obchodních nabídek či tzv. newsletteru do emailu, jehož odeslání probíhá za využití služby Mailchimp, abychom Vás informovali o pořádaných událostech nebo nabízených službách, které budeme v budoucnu poskytovat, videa a články z oblasti psychologie, psychoterapie, koučování, osobního a profesního růstu či firemního rozvoje a zdraví, které by Vás mohly zajímat. Tato obchodní sdělení, nabídky a informace však budete dostávat pouze v případě, pokud nám k tomu výslovně udělíte svůj souhlas.

Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu info@balancecentrum.eu. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další zasílání a sdělování obchodních nabídek/zasílání newsletterů, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit a nebude to mít vliv na naše smluvní vztahy. Udělený souhlas lze rovněž odvolat kliknutím na odkaz „Ozaslaný v každé emailové zprávě, jíž Vám bude zaslán Newsletter.

V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Váš elektronický kontakt pro tyto účely využívat.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat a jako společní správci je zpracovávat především my osobně.

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje můžeme předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro nás provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, externí správce IT a webových stránek, poskytovatel Mailchimp, apod.).  Své subdodavatele si pečlivě vybíráme, a tito jsou vůči nám zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě my, ani žádný z našich subdodavatelů neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím osobám, ledaže jste nám předem udělili výslovný souhlas.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat služby, tedy plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení/newsletter budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 3 let od okamžiku jeho udělení.  V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo na přenositelnost údajů;
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese:  info@balancecentrum.eu.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.úoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 7.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, jako správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Brně, dne 25. 5. 2018
Mgr. Jana Kastnerová

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNÍ SPRÁVCI: 

Balance Centrum, z. s.,
se sídlem Foerstrova 1688/5, 500 02, Hradec Králové – Pražské předměstí,
IČO: 04744853, zastoupená Mgr. Janou Kastnerovou,
spolek zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou č.: 10524 L

Balance Centrum CZ, s. r. o.,
se sídlem Baťkovo náměstí 552/2, 500 02, Hradec Králové,
IČO: 06482678, zastoupená Mgr. Janou Kastnerovou,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou č.: C 40331

Mgr. Jana Kastnerová,
s místem podnikání Foerstrova 1688/5, 500 02, Hradec Králové – Pražské Předměstí,
IČO: 61440337, podnikání na základě živnostenského listu,
vydaného Magistrátem města Hradec Králové.

(dále jen jako „Správce“)

 

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám společným správcům svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů, poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.
Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování

Jméno, příjmení

Emailová adresa

       Marketing – zasílání Newsletterů o

pořádaných událostech nebo nabízených službách, informace, videa a články z oblasti psychologie, psychoterapie, koučování, osobního a profesního růstu či firemního rozvoje a zdraví

 

 1. Výše uvedené osobní údaje tvoří jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro účel zpracování.
 2. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
 3. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správci není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
 4. Jsem tímto informován/a, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje Osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách: https://balancecentrum.cz/.
 5. Jsem informován/a o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedené odkazy.
 6. Jsem seznámen/a s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
 7. Jsem seznámen/a s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter. Pro odvolání souhlasu je také možné napsat na emailovou adresu: info@balancecentrum.eu.
 8. Jsem seznámen/a s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů, a
  6. právo vznést námitku.
 9. Jsem seznámen/a s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správců zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. odvolám souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  3. vznesu námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 10. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 10., písm. a) až f), není možné moje osobní údaje vymazat.
 11. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
 12. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 13. Jsem seznámen/a s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 let.
 14. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu: info@balancecentrum.eu.
 15. Jsem seznámen/a s tím, že činnost Správců podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie.
 16. Jsem seznámen/a s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí organizace v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz.

Ano, souhlasím s odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o pořádaných událostech nebo nabízených službách, informace, videa a články z oblasti psychologie, psychoterapie, koučování, osobního a profesního růstu či firemního rozvoje a zdraví. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.